MENU
Ana Sayfa / Kurumsal / KVKK Bilgilendirme

KVKK Bilgilendirme

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 1. Giriş

 

T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Göymen Food San. Tic. A.Ş. tarafından oluşturulan işbu kişisel verilerin korunması politikası ile; şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerinin güvenli bir şekilde korunması süreci yönetilecektir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Göymen Tarım Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

 1. Amaç

Göymen Tarım Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.’nin bu Politikayı uygulamadaki temel amacı, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme ve verilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik tedbirler ile başta şirket çalışanları olmak üzere hukuki ve ticari ilişki içerisinde bulunduğu yukarıda sayılan gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaktır.

3. Kapsam

Bu Politika; Göymen Food San. Tic. A.Ş.’de, başta “çalışanlar olmak üzere, alt işverenler, alt işveren çalışanları, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş başvurusu sahipleri, stajyerler, üçüncü kişiler ve ziyaretçilerin,” otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

 1. Tanım ve Kısaltmalar

Bu Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb.;.

Açık Rıza:   Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan: Göymen Food San. Tic. A.Ş..’de çalışan personel

Hizmet Sağlayıcısı: Göymen Food San. Tic. A.Ş..’nin hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri v.b.) çalışanı.

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul:          Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum:        Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVKK:         7.Nisan.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: KVKK’nın 6. maddesinde tanımlanan nitelikteki veri.

Politika:      Göymen Food San. Tic. A.Ş.’de Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili hazırlanan ana başlıklar ile ilgili temel kuralların belirlendiği dökümanlar

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verileri işleme amaçlarını ve vasıtalarını    

                    belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve

                    yönetilmesinden sorumlu ve Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt

                    yaptırmakla yükümlü gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu Temsilcisi (İrtibat Kişisi): veri sorumlusu adına tüm

                    kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, güvenlik önlemlerinin

                    alınması ve düzenli denetimlerin yapılması faaliyetlerinin

                    yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumlu uzman.

 1. Rol ve Sorumlular
  1. Veri Sorumlusu : KVKK uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,

elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da        kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir. Göymen Tarım Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olup ve Veri Sorumluları Sicili veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.

  1. Veri Sorumlusu Temsilcisi (İrtibat Kişisi):  Göymen Tarım Ürünleri San.ve Tic. A.Ş..bünyesinde Veri Sorumluları Sicili kurulduğu zaman söz konusu sicile kayıt için gerekli olan veri sorumlusu temsilcisi ataması gerçekleştirecek olup, işbu kişi tüm kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli denetimlerin yapılması faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumlu bir uzman olacaktır.
  2. Veri İşleyen : Göymen Food San. Tic. A.Ş...’nin verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler (Örneğin; yükleniciler, tedarikçiler gibi) veri işleyenler olarak kabul edilecektir. Kişisel verilerin Göymen Food San. Tic. A.Ş. adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde ise veri sorumlusu olarak Göymen Food San. Tic. A.Ş. ile veri işleyen kişiler tedbirlerin alınması konusunda müştereken sorumlu olurlar. Göymen Food San. Tic. A.Ş. veri sorumlusu olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynı şekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri işleyenlerin işbu politika uyumunu denetler.

6. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı

Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatı ile Göymen Food San. Tic. A.Ş.  kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin Göymen Food San. Tic. A.Ş. tarafından veri sahiplerinden açık rıza alınır.

7.Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri

Göymen Food San. Tic. A.Ş.’de bu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ve aşağıda sıralanan temel ilkeler kapsamında çalışmalar yapılmaktadır:

 1. Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 2. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 3. Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 4. Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 5. Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 6. Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 7. Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, 
 8. Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 9. Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 10. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
 11. Kişisel Veri İşlemenin Şartları

Göymen Food San. Tic. A.Ş. bu Politika kapsamında aşağıda sıralanan şartlarda kişisel veri işlemektedir:

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Göymen Food San. Tic. A.Ş.’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunluluk arz etmesi halinde,

9.Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Göymen Food San. Tic. A.Ş. kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, mevcut teknolojik imkânlar ve uygulamalara göre gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda;

10.Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci

Göymen Food San. Tic. A.Ş.’nin işbu Politikasında belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında şirketle paylaşılan kişisel veriler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre sahip olunan haklar aşağıda sayılmaktadır:

Yukarıda sayılan hakları kullanmak için http:/www.goymen.com.tr web sitemizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçilebilir.

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan başvuruya uygun olarak iletilen talepleri Göymen Food San. Tic. A.Ş. tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

11.Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi

Göymen Food San. Tic. A.Ş.ilgili kanunlarda, mevzuatta ve “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda öngörülen süreler kadar kişisel verileri saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süreyle saklanacağına ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmemişse, Göymen Tarım Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.. tarafından yürütülen faaliyet ve uygulamalar ile şirketin ticari yaşamının gerektirdiği teamüllere göre veriler saklanmakta ve bilahare silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bununla birlikte kişisel verilerin işleme amacı sona ermiş olmasına rağmen; verilerin olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

Bunun gibi durumlarda dahi saklanan kişisel verilere başka amaçlarla erişilememekte, sadece ilgili hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak amacıyla verilere erişim sağlanmaktadır. Her halükârda bahse konu süre sonunda kişisel veriler, Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtilen teknik yöntemlerden şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaçı, kullanılarak yerine getirilmektedir. Kamera izleme ile ilgili tutulan kayıtlar dış kameraIarda 12 günde, iç kameraIarda 84 günde bir otomatik olarak silinmektedir.

12. Verisi İşlenen Kişi Grubu ve Veri Kategorileri

Göymen Food San. Tic. A.Ş. tarafından işbu Politika kapsamında aşağıda sıralanan kişilerin verileri işlenmektedir. Bunlar şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerdir.

Göymen Food San. Tic. A.Ş. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan ve iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen kişilerin; aşağıda tanımlanan veri kategorileri kapsamında işleyeceğiz.

       12.1 Kişisel Veriler : KVKK kişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir                        

                gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır.

Bu bağlamda kimlik, iletişim, lokasyon, aile ve yakınlık, adli sicil, görsel, eğitim, finans, özlük, sağlık ve biyometrik verilerini

4857 sayılı Kanun kapsamında asıl işin bir bölümünde ya da yardımcı işlerinde iş alan alt işverenlerin istihdam ettiği gerçek kişiler ile hizmet tedariki maksadıyla tedarikçi sözleşmesi imzalanan tedarikçilerin istihdam ettiği çalışanlarının; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, alt işveren ve tedarikçilerin; kimlik, iletişim, görsel, imza ve

finans bilgilerini, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj yapan gerçek kişilerin; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan çalışan adaylarının; kimlik, iletişim, eğitim, lokasyon bilgileri işlenecektir

KVKK’nın konusu, verisi işlenen gerçek kişiler olup; tüzel kişiler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, bir tüzel kişinin sicil numarası, ticaret unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgi içermeyen bilgiler, KVKK gereğince kişisel veri olarak korunmamaktadır.

12.2.Özel Nitelikli Kişisel Veriler : Bu tip veriler ise, öğrenildiği takdirde ilgili

       kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden    

       olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVKK’nın 6. maddesinin birinci

       fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi  

       düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve

       kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza   

       mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik

       verilerinin işlenmesi yasaktır..

               Bu kapsamda; Göymen Tarım Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.. tarafından bu tür      

               kişisel veriler KVKK gereği işlenmesine izin verilen durumlar dışında     

               işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınarak KVKK’nın 6. maddesi uyarınca      

               belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.

İş bu Politika kapsamına girmeyen aile bireyleri, yakınlar ve eski çalışanlar gibi üçüncü kişilerin; kimlik bilgilerini, şirketin sahip olduğu fiziki yerleşkelere (işletme/fabrika/merkez ofis v.b.) çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişilerin; kimlik ve görsel bilgilerini işlemektedir.

13. Kişisel Verilerin Aktarılması

Göymen Food San. Tic. A.Ş. 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 

Göymen Food San. Tic. A.Ş. bu Politika kapsamında işlediği kişisel verileri iş seyahati organizasyonları ile ilgili kurumlar haricinde yurtdışına aktarmamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda Göymen Food San. Tic. A.Ş. yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

İşbu Politikada yeni yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni ilgili kişilere kurumun https//www.goymen.com.tr.web sitesi üzerinden duyurulur.

14. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri

Göymen Food San. Tic. A.Ş. kamera izleme faaliyetleri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat, 6698 sayılı Kanun ve “Göymen Food San. Tic. A.Ş. CCTV- Kapalı Devre Kamera Sistemi  Politikası”nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak sürdürülmektedir. Kamera izleme faaliyeti, şirketin güvenliği ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Göymen Food San. Tic. A.Ş. tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyetler konusunda veri sahipleri 6698 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak aydınlatılmaktadır.

Kamera kayıtları yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar dışında kimseyle paylaşılmamaktadır.

 1. Yürürlük

Göymen Food San. Tic. A.Ş. tarafından uygulanacak olan iş bu Politika 30.12. 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

           VERİ SAHİBİ BİLGİ EDİNME BAŞVURU POLİTİKASI

 1. Giriş

T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Göymen Food San. Tic. A.Ş.tarafından oluşturulan işbu kişisel veri ile ilgili bilgi edinme politikası ile; şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, Hizmet sağlayıcıları (tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları), iş başvurusu sahipleri üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerinin güvenli bir şekilde bilgi sahibi olma süreci yönetilecektir

 1. Amaç

Kişisel Verilere Erişim Hakkı İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle Göymen Food San. Tic. A.Ş.’nin ilgili kişiye;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

  kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme         

  isteğinde bulunma hakkı olduğu bilgisini verme sürecini düzenlemektir.

3. Kapsam

Bu Politika; Göymen Food San. Tic. A.Ş.’de, başta “çalışanlar olmak üzere, alt işverenler, alt işveren çalışanları, Hizmet sağlayıcıları (tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları) iş başvurusu sahipleri, stajyerler, üçüncü kişiler ve ziyaretçilerin”, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

 1. Kişisel Verilerini Değiştirme veya Sildirme Hakkı

 İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerini değiştirme veya sildirme hakkı   

 bulunmaktadır. Bu kapsamda ilgili kişinin;

- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini  

  isteme,

- Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel    

  verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinin  

  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

  aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

 1.  Kişisel Verilerin Güncelliğinin Sağlanması

KVKK uyarınca; Göymen Food San. Tic. A.Ş.’nin.kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır, bu sebeple kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması açısından mevcut durum değişikliklerinin ilgili tarafından Göymen Food San. Tic. A.Ş.’nin, 1.O.S.B. 83107 Nolu Cad. No:12 Başpınar/Gaziantep – Türkiye adresine kimliğinizi teyit ve tevsik edici belgelerde eklemek suretiyle iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığıyla yapılması) bildirilmesi gerekir.

 1. Başvurulara Cevap Verilmesi

Göymen Food San. Tic. A.Ş.’ye yalnızca Göymen Food San. Tic. A.Ş.’nin KVKK kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Diger grup şirketlerimiz ile ilgili başvurular ilgili grup şirketine yapılmalıdır.

  1. Göymen Food San. Tic. A.Ş.’nin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi:

İlgili kişiler, Göymen Food San. Tic. A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilere en kısa sürede erişimi sağlamak adına ve yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına yönelik Göymen Food San. Tic. A.Ş.’ ye talepte bulunabileceklerdir.

Göymen Food San. Tic. A.Ş. bu erişim taleplerini karşılamak adına gerekli başvuru kanallarını oluşturur. Başvurular en kısa sürede ve her halükarda KVKK’da öngörülen süre içerisinde cevaplandırılır. İlgili kişiler, Göymen Food San. Tic. A.Ş. tarafından açıklanmış ve “Veri Sorumluları Sicili’nde” ilan edilmiş temsilciye başvurmalılardır.

Veri sorumlusu temsilcisi,(BGYS) kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak veya Kurul tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak

tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücreti karşılığında             sonuçlandıracaktır. Bu sürenin başlayabilmesi için ilgili kişiler tarafından yapılan talepler yazılı veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle veri temsilcisine gönderilmelidir ve ayrıca veri sahibinin kimliğini teyit ve tevsik edici belgelerde eklenmek suretiyle iletilmelidir. İlgilice yapılacak başvuru sırasında ilgilinin hangi hakkını kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi ve belgeleri ile; İnternet üzerinden www.goymen.com.tr web sitesinde yayınlanan “Veri Sahibi Bilgi Talep Formu” nu doldurarak veya

Göymen Food San. Tic. A.Ş.’ nin 1.O.S.B. 83107 Nolu Cad. No:12 Başpınar/Gaziantep – Türkiye kurumsal adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya noter aracılığıyla göndermesi gerekmektedir. İlgili kişi tarafından yapılan talepler veri sorumlusu temsilcisi tarafından kabul veya gerekçesi açıklanarak reddedilir ve yazılı veya elektronik ortamda cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Göymen Food San. Tic. A.Ş. tarafından gereği yerine getirilir ve Göymen Food San. Tic. A.Ş.hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Kişisel verilerinin işlenmesi/ değiştirilmesi/ silinmesi talebine ilişkin bazı durumlarda hukuki yükümlülüklerden dolayı veya KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenmiş diğer nedenler doğrultusunda talebe olumlu yanıt verilmemektedir. Bu durumda verilecek ret cevabında sebepleri ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilerek hukuki dayanağı bildirilecektir. Başvurunun Göymen Food San. Tic. A.Ş. tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

  1. Göymen Food San. Tic. A.Ş..’nın Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Göymen Food San. Tic. A.Ş., başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir Göymen Food San. Tic. A.Ş. kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  1. Göymen Food San. Tic. A.Ş.’nin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme    Hakkı

Göymen Food San. Tic. A.Ş. aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

-  Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin

   yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen    

   kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler  

   kapsamında işlenmesi,

-  Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle

   araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

-  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu   

   düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını   

   ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat  

   veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

-  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu      

   düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla  

   görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen

   önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 İşlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından   

 işlenmesi,   

-  Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması

   için gerekli olması,

-  Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin  

   işlenmesi,

-  Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve

   yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek  

   kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile

   disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

-  Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin

   ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

 engelleme ihtimali olması,

- Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.         

             

 

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.